info@istres.sk
+421 908 984 257

Štatút súťaže „Súťažte s Inštitútom stresu“

Kategória:

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Súťažte s Inštitútom stresu“ (ďalej aj ako „súťaž“) na profile s názvom „Inštitút stresu“ na sociálnej sieti Facebook, ktorý je prevádzkovaný vyhlasovateľom súťaže Inštitút stresu, s.r.o. (ďalej ako „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Inštitút stresu, s.r.o., sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 52 145 573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43619/T (ďalej ako „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „vyhlasovateľ“).

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

Účelom súťaže je zvýšenie povedomia o potrebe starostlivosti o duševné zdravie a zvýšenie povedomia o (propagácia) spoločnosti Inštitút stresu, s.r.o. ako poskytovateľa odbornej pomoci v tejto oblasti.

Predmetom súťaže je vykonanie nižšie opísanej činnosti účastníkom súťaže na sociálnej sieti Facebook na profile vyhlasovateľa s názvom „Inštitút stresu“  – napísanie do komentáru pod príspevkom vyhlasovateľa „Súťažte s Inštitútom stresu“ ako účastník súťaže najradšej oddychuje a „dobíja baterky“ počas vyčerpávajúcich a stresujúcich dní či životných období a následné vyhodnotenie súťaže a vyžrebovanie výhercov.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa 10.10.2020 od 11.00 hod. do dňa 16.10.2020 do 23:59 hod. Do súťaže je možné sa zapojiť najneskôr do 16.10.2020 do 23.59 hod v súlade s podmienkami určenými v tomto štatúte (ďalej aj ako „lehota súťaže“).

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o ceny v prípade, ak v lehote súťaže napíše do komentára na profile vyhlasovateľa s názvom „Inštitút stresu“ na sociálnej sieti Facebook, pod príspevok „Súťažte s Inštitútom stresu“, ako najradšej oddychuje a „dobíja baterky“ počas vyčerpávajúcich a stresujúcich dní či životných období.

Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

Každý súťažiaci sa zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať jednu z nasledovných cien:

  1. 2x Stres audit
  2. Kompletná diagnostika stresu  

(ďalej ako „ceny“).

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“) peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o verejnom zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.  

Zákon o dani z príjmov určuje spôsob zdaňovania peňažných i nepeňažných výhier. V prípade nepeňažnej výhry je osobou povinnou výhru zdaniť výherca ceny, pričom do základu dane sa zahrňuje iba suma hodnoty ceny, ktorá prevyšuje sumu 350 eur.

Vzhľadom k tomu, že žiadna z cien tejto súťaže neprevyšuje hodnotu 350,00 EUR (v zmysle aktuálne platného cenníka vyhlasovateľa zverejneného na webovej stránke www.institutstresu.prognessa.digital), sú všetky ceny v zmysle príslušných právnych predpisov oslobodené od dane z príjmov a nie sú predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

Žrebovanie výhercov cien zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle tohto štatútu (ďalej aj ako „výhercovia“) bude prebiehať 17.10.2020, t. j. deň nasledujúci po dni skončenia súťaže v zmysle Článku III. tohto štatútu.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle tohto štatútu a žrebovanie výhercov vykoná osoba poverená vyhlasovateľom.  

Vyžrebovaný bude jeden výherca pre každú z cien, pričom poradie žrebovania cien bude určené náhodným výberom. Každý súťažiaci má nárok na výhru iba jednej ceny v súťaži.

Pre každú z cien bude vyžrebovaný aj jeden náhradník (spolu traja) pre prípad, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo inou dostatočne určitou formou oznámenia výhry v súťaži prostredníctvom sociálnej siete Facebook,  a to najneskôr do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie ceny sa uskutoční na meste a spôsobom osobitne dohodnutým medzi vyhlasovateľom a výhercom.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo ak výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi. Ak ani jeden z vyžrebovaných náhradníkov nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo ak ktorýkoľvek z náhradníkov nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každý súťažiaci svojim zapojením sa do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na jeho účasť v súťaži (t. j. meno, priezvisko a v prípade výhercov aj adresa trvalého pobytu alebo kontaktný údaj nevyhnutný na dohodnutie podmienok odovzdania výhry vyhlasovateľom) za účelom organizovania súťaže (a informovania výhercov o výhre). 

Bez spracúvania osobných údajov súťažiacich nie je možné, aby sa súťažiaci na súťaži zúčastnili. V prípade, ak súťažiaci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vyhlasovateľovi neposkytne, nemôže sa do súťaže zapojiť (pretože súťaž nie je možné organizovať bez spracúvania osobných údajov súťažiacich).

V prípade, ak výherca súťaže udelí prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo inou vhodnou formou, po jeho vyžrebovaní, súhlas so zverejnením jeho mena a priezviska ako výhercu v súťaži, bude vyhlasovateľom po ukončení súťaže zverejnený na profile vyhlasovateľa na sociálnej sieti FACEBOOK  s názvom „Inštitút stresu“.

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov vyhlasovateľom súťaže a o právach súťažiacich ako dotknutých osôb sú zverejnené na https://istres.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ rovnakým spôsobom, akým vyhlásil súťaž, a to podľa podmienok ustanovených § 847 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená sociálnou sieťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

V Trnave, dňa 09.10.2020

Inštitút stresu, s.r.o.

v zastúpení Mgr. Karol Kováč , PhD., konateľ

Vyhlasovateľ

Menej stresu, viac pohody

Sledujte nás

Adresa a sídlo

Inštitút stresu, s.r.o.

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

IČO: 36467456
IČ DPH: SK2020018902

    © 2023 Inštitút stresu, s.r.o. made by PROGNESSA

    envelopephone-handset