Zásady ochrany osobných údajov

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Inštitút stresu, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 52 145 573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43619/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.istres.sk (ďalej ako „webová stránka“) a prostredníctvom profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn s názvom „Inštitút stresu“. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ zdokumentované v príslušných interných predpisoch a v relevantnom prípade Vám ich poskytne. 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja. 

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Inštitút stresu, s.r.o., Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@istres.sk. 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. 

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov. 

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.


Účely spracúvania

Právny základ 

Kategórie osobných údajov

Doba uchovávania

Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie)10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených na diaľku prostredncítvom webovej stránky), vrátane predzmluvných vzťahov (prijímanie objednávok, realizácia platby a pod.)
Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy  Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania (fakturačná adresa), kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k organizácií) Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania  nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie objednaných individuálnych zákazníkov a kontaktných osôb firemných zákazníkovČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie presných dohodnutých termínov so zákazníkmi, na účely riadneho poskytovania služieb a optimalizácie interných postupov Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, druh poskytovanej služby, termín objednanej služby, príslušnosť k organizácií, kontaktné údaje – tel. č., email) Do ukončenia poskytovanej služby 
Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (posykovanie informácií, odstúpenie od zmluvy)Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou Bežné osobné údaje Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku 
Vybavovanie reklamáćiíČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou Bežné osobné údaje 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie 
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Organizovanie súťaží Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska)2 roky odo dňa skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
Zverejňovanie fotografií dotknutých osôb na webovej stránke pri prezentačnej činnosti prevádzkovateľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Fotografia  5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
Zvereňovanie referencií o spokojnosti zákazníkov so službami poskytovanými prevádzkovateľom na webovej stánke Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyMeno, vek, mesto pobytu – individuálny klienti a meno, priezvisko, príslušnosť k organizácií (spoločnosti), pracovná pozícia v organizácií – zástupcovia firemných klientov 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára a online chatu na webovej stránke a profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, vrátane spracúvania osobných údajov prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach pri uverejnení komentáru a zdieľaní obsahuČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a kvalitu poskytovania služiebMeno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
Meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom analytických a retargetingových cookie súborov)
Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa a preferenciách návštevníka webovej stránky V závislosti od druhu cookie súboru, najdlhšie 2 roky odo dňa návštevy webovej stránky alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (priamy marketing – elektronický newsletter)Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobye-mailová adresa3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách – elekronický newsletter (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom)Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľameno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta, e-mailová adresa3 roky odo dňa poskytnutia služieb alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke). 

4. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri objednávke služieb prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti, pri prihlásení sa do odberu newsletteru alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

5. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaní elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a online marketingové služby, spoločnosť poskytujúca hostingové služby, spoločnosť poskytujúca služby online kalendára, vrátane mailhostingových a cloudových služieb,  spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva a spoločnosť poskytujúca online newsletteringové služby (príprava a distribúcia newsletterov).

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov v prípade, ak si objednáte tovar prostredníctvom webovej stránky patrí spoločnosť poskytujúca služby v oblasti bezhotovostného platobného styku (platobná brána Stripe).

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka. Napokon, príjemcom Vašich osobných údajov patria aj prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak označíte prostredníctvom na to určených buttonov na sociálnej sieti, že sa Vám webová stránka Prevádzkovateľa páči, ako aj v prípade, ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach.

6. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pri využívaní služieb online kalendára a s tým spojených mailhostingových služieb, ako aj pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa môže v niektorých prípadoch prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Google LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom primeraných záruk prenosu osobných údajov do tretích krajín v zmysle Predpisov o ochrane osobných údajov, najmä štandardnými zmluvnými doložkami.  

K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation prichádza v prípade, ak na základe Vášho súhlasu pri svojej prezentačnej činnosti zverejní Prevádzkovateľ Vašu fotografiu na svojom profile na sociálnych sieťach. K prichádza aj v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnej sieti, prípadne ak označíte, že sa Vám webová stránka páči ako aj v prípade, ak sa dobrovoľne zapojíte do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnej sieti a udelíte mu za týmto účelom súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Prenos Vašich osobných údajov je aj v tomto prípade zabezpečený prostredníctvom primeraných záruk prenosu osobných údajov do tretích krajín v zmysle Predpisov o ochrane osobných údajov, najmä štandardnými zmluvnými doložkami.

Napokon, k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti The Rocket Science Group LLC (prevádzkovateľ služby Mailchimp) môže dochádzať aj v prípade posielania elektronického newsletteru Prevádzkovateľom (v prípade, ak sa do odberu newslettru prihlásite na webovej stránke alebo v prípade, ak ste klientom Prevádzkovateľa). Prenos Vašich osobných údajov je v zmysle uzatvorenej zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov s vyššie uvedenou spoločnosťou zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek.

7. AKO DLHO PREVÁDZKOVATEĽ UCHOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. 

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate. 

8. VYUŽÍVA PREVÁDZKOVATEĽ PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov. 

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:


Vaše právo

Popis
Právo na prístup
Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na opravu
Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje. 
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. 
Právo na prenosnosť údajov


Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO NAMIETAŤ
Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. 
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. 
Právo podať sťažnosť alebo podnet
V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

10. AKO MÔŽETE ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Inštitút stresu, s.r.o., Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava alebo
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@istres.sk.   

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. 

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať. 

11. PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 15.02.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať, pričom Vás bude o tejto aktualizácií informovať.

Posledná aktualizácia týchto zásad bola vykonaná 15.10.2020.