Všeobecné spotrebiteľské zmluvné podmienky spoločnosti a Reklamačný poriadok (ďalej aj ako „VZP“)

I. Definícia pojmov

1. Na účely týchto VZP:

a) poskytovateľom rozumie obchodná spoločnosť Inštitút stresu, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 52 145 573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43619/T (ďalej aj ako „Poskytovateľ“)

b) objednávateľom sa rozumie akákoľvek fyzická osoba (ďalej aj ako „Objednávateľ“):

 • ktorej sú poskytované služby pre osobnú potrebu, 
 • ktorá je zároveň spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • a ktorá s Poskytovateľom uzavrela alebo má vôľu v budúcnosti uzavrieť zmluvu o poskytovaní služby, ktorej súčasťou sú tieto VZP 

c) internetovou stránkou sa rozumie internetová stránka Poskytovateľa dostupná na internetovej adrese https://istres.sk/, na ktorej je zverejnená ponuka služieb ponúkaných Poskytovateľom (ďalej aj ako „Stránka“)

d) službou sa rozumejú poradenské služby zamerané na boj proti stresu, a rozvoj telesnej a duševnej pohody, ktorých špecifikácia je dostupná na Stránke, a tiež je uvedená v týchto VZP  (ďalej aj ako „Služba“, alebo aj ako „Služby“)

e) miestom poskytnutia Služby sa rozumie sídlo Poskytovateľa na adrese: Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava (ďalej aj ako „Miesto“)

f) objednávkou sa rozumie postup Objednávateľa smerujúci k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí služby, uskutočnený elektronickou formou prostredníctvom Stránky (riadne vyplnený, a odoslaný elektronický formulár zvolenej Služby zo strany Objednávateľa) (ďalej aj ako „Objednávka“)

g) termínom sa rozumie konkrétny dátum a čas poskytnutia Služby, ktorý Poskytovateľ po dohode s Objednávateľom pridelí Objednávateľovi (ďalej aj ako „Termín“)

h) zmluvou o poskytnutí služby sa rozumie zmluva uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, medzi Objednávateľom a Poskytovateľ prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktorej predmetom je poskytnutie vybranej Služby za odplatu (ďalej aj ako „Zmluva o poskytnutí služby“)

II. Úvodné ustanovenia

2. Tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť, resp. podmienky týchto VZP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o poskytnutí služby uzatváranej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorá na tieto VZP odkáže, prípadne ich bude obsahovať vo forme prílohy, a sú obojstranne záväzné. Ustanovenia tohto bodu zároveň platia bez ohľadu na zmeny a doplnky týchto VZP uskutočnených v budúcnosti zo strany Poskytovateľa (bod 65), resp. vo vzťahu ku konkrétnej Zmluve o poskytnutí služby platia a sú účinné vždy len VZP, ktoré sú zároveň účinné ku dňu uzavretia príslušnej Zmluvy o poskytnutí služby.

3. Súčasťou týchto VZP je aj Reklamačný poriadok pre poskytované Služby v zmysle § 18 ods.1 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (Článok IX.).

4. Ustanovenia týchto VZP sú zároveň obojstranne záväzné aj v predzmluvných vzťahoch, ak je to v osobitných ustanoveniach týchto VZP výslovne uvedené (najmä bod 28).

5. Tieto VZP sa zároveň nepoužijú na prípady, kedy je Objednávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pri zadaní Objednávky koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

6. VZP upravujú vzájomné práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí služby.

7. Od týchto VZP je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Objednávateľa a Poskytovateľa.

8. V záujme predchádzania neplatnosti zmluvných dojednaní, pre prípad vzájomného rozporu jednotlivých dojednaní obsiahnutých v týchto VZP a Zmluve o poskytnutí služby, prípadne aj rozporu týchto zmluvných dokumentov s dispozitívnymi prípadne kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, platí nasledovné poradie prednosti: I. kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, II. ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby, III. ustanovenia VZP, IV. dispozitívne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom ustanovenia označené nižším poradovým číslom majú prednosť pred ustanoveniami s vyšším poradovým číslom.

III. Služby

9. Poskytovateľ ponúka záujemcom niekoľko druhov Služieb poradenstva v oblasti osobnostného rozvoja a manažmentu stresu (zverejnených a dostupných na Stránke).

Týmito Službami sa rozumie najmä:

A. Jednorazová služba

Komplexná diagnostika stresu:  Služba trvajúca 2 hodiny, vhodná najmä pre dospelých, ktorá pozostáva z podrobnej analýzy stavu organizmu s odporúčaniami, ako si dlhodobo zachovať výkonnosť a zlepšiť mentálne aj fyzické zdravie. Presná a spoľahlivá diagnóza v tejto Službe je vhodná pre kohokoľvek, kto si potrebuje zachovať dlhodobú psycho-fyzickú výkonnosť, zlepšiť stav svojho mentálneho a fyzického zdravia.

 Krátky opis služby 

Dlhodobý / chronický stres vedie k postupnému vyčerpaniu energetických zásob. Človek sa cíti čoraz vyčerpanejší, bežné situácie sa začínajú javiť ako problematické a ťažko zvládnuteľné. Exogénny a endogénny stres, hydratácia, akútne zápaly, ochorenia, chronické zápaly, generálny adaptačný syndróm – fyziologická reakcia na stres, emocionálne prežívanie, funkčnosť autonómneho nervového systému, telesný stres, životný štýl, výživa, starnutie. Všetky tieto faktory sa podieľajú na zdraví, ako aj psychickej a fyzickej výkonnosti organizmu.

B. Viacnásobná služba

Program pre vystresovaných: Služba trvajúca v počte ôsmich stretnutí, ktorá sa sústreďuje na diagnostiku stresu a životného štýlu klienta, poskytovaní konzultácií a nastavení cieľov pre efektívnejší manažment stresu, prácu pri dosahovaní týchto cieľov a riadenú relaxáciu. Klient počas účasti na pravidelných stretnutiach sa postupne učí ako zvládať stres a s ním spojené stresové situácie.

Program je určený pre ľudí, ktorí dlhodobo pociťujú stres a nevedia ho efektívne zvládať. Program je zároveň efektívnym preventívnym riešením pre ľudí ako efektívnejšie pracovať so stresom. Filozofia programu vychádza z našich poznatkov o autonómnom nervovom systéme. Súčasťou programu je nastavovanie životného štýlu v zmysle princípov správnej funkcionality autonómneho nervového systému.

10. Objednávateľ má k dispozícii podrobnejšie informácie o jednotlivých Službách na Stránke Poskytovateľa. Po zvolení si niektorej zo Služieb a kliknutí na jej názov, sa sprístupní Objednávateľovi podrobnejší opis Služby, než ten, ktorý je uvedený v týchto VZP.

IV. Kontaktné údaje


Obchodné menoInštitút stresu, s.r.o.

Sídlo:Tamaškovičova 2742/17917 01 Trnava

E-mail:info@istres.sk

Telefónne číslo:0908 984 257

V. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služby

11. Objednávateľ po prejavení záujmu o niektorú zo Služieb, je povinný kontaktovať Poskytovateľa telefonicky alebo mailom s cieľom dohodnutia Termínu poskytnutia Služby. V prípade telefonického kontaktu uvedie Objednávateľ Poskytovateľovi kontaktný e-mail. Po dohodnutí Termínu poskytnutia Služby, potvrdí obratom Poskytovateľ e-mailom tento Termín Objednávateľovi. Platnosť (resp. obojstranná záväznosť) rezervácie takto dojednaného Termínu je 24 hodín od obdržania potvrdzujúceho e-mailu. Ak počas platnosti rezervácie Termínu Objednávateľ riadne nezadá zodpovedajúcu Objednávku, dohodnutý Termín stráca platnosť, resp. obojstrannú záväznosť a Objednávateľ je povinný si opätovne dohodnúť s Poskytovateľom nový Termín.

12. Ak Objednávateľ prejaví záujem o niekoľko druhov Služieb naraz (dve a viac druhov Služieb), je pri procese dohodnutia Termínu povinný oznámiť tento zámer Poskytovateľovi. Poskytovateľ následne pridelí na každú Objednávateľom vybranú Službu samostatný Termín. V tomto prípade platí, že každej zvolenej Službe je priraďovaný samostatný Termín. Po dohodnutí všetkých Termínov Poskytovateľ zašle Objednávateľovi do 24 hodín potvrdzujúci e-mail, v ktorom uvedenie názov Služby, a k nej priradený dohodnutý Termín. Platnosť, resp. obojstranná záväznosť rezervácie takto dojednaných Termínov je 24 hodín od obdržania potvrdzujúceho mailu. Ak počas platnosti rezervácie Termínov Objednávateľ nezadá zodpovedajúcu Objednávku, dohodnuté Termíny strácajú platnosť, resp. obojstrannú záväznosť a Objednávateľ je povinný si opätovne dohodnúť s Poskytovateľom nové Termíny.

13. Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu je zo strany Objednávateľa možné realizovať Objednávku, t.j. postup Objednávateľa smerujúci k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí služby, uskutočnený elektronickou formou prostredníctvom Stránky:

 • Objednávateľ elektronickými prostriedkami „vloží“ ním zvolenú Službu do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu formulára Objednávky ním zvolenej Služby. V uvedenom formulári podľa pokynov vyplní svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailový kontakt a následne na záver kliknutím označí okno, v ktorom potvrdí obdržanie potvrdzujúceho mailu s Termínom poskytnutia Služby,
 • Podmienkou vyplnenia objednávkového formulára je predošlé obdržanie potvrdzujúceho e-mailu, v ktorom je uvedený Termín. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov Objednávateľ potvrdí prijatie potvrdzujúceho e-mailu s Termínom a vyjadrí súhlas s VZP tak, že kliknutím označí vyhradené polia (čím potvrdí prijatie potvrdzujúceho mailu a vyjadrí súhlas s VZP),
 • Následne je potrebné, aby Objednávateľ kliknutím označil pole „Zaplatiť s povinnosťou Platby“, ktoré presmeruje Objednávateľa na platobnú bránu Stripe, ktorou bude vyzvaný na vyplnenie platobných údajov a zaplatenie odplaty uvedenej v článku V. týchto VZP (bod 24).

14. Po zaplatení odplaty sa Objednávka automaticky odošle Poskytovateľovi, ktorý jej prijatie potvrdí e-mailom Objednávateľovi do 24 hodín. Potvrdzujúci e-mail obsahuje tiež faktúru s prehľadom objednanej Služby a zaplatenej odplaty, ako aj a Termín.

Riadnym uhradením príslušnej odplaty, sa príslušná Zmluva o poskytnutí služby považuje za riadene uzavretú a obojstranne záväznú.

15. V prípade jednorazovej Služby je Termínom poskytnutia služby Termín uvedený v potvrdzujúcom e-maily, ktorým sa potvrdzuje Objednávka.

16. V prípade viacnásobných Služieb je Termínom (ktorý je uvedený v potvrdzujúcom e-maily) Termín prvého stretnutia. Počas prvého stretnutia sa Objednávateľ a Poskytovateľ následne dohodnú na harmonograme ďalších Termínov, počas ktorých dôjde k ďalšiemu poskytovaniu Služby. Objednávateľ sa môže taktiež s Poskytovateľom dohodnúť na stálych pravidelne sa opakujúcich Termínoch, pričom Poskytovateľ v tomto prípade v potvrdzujúcom e-maily k Termínu spravidla uvedie slovo „každý“ (napr. každý pondelok v týždni, atď.). Poskytovateľ takto dohodnutý harmonogram zašle Objednávateľovi e-mailom bez zbytočného odkladu od Termínu prvého stretnutia. Objednávateľ je týmto harmonogramom viazaný (resp. uvedený harmonogram je obojstranne záväzný), pričom o zmenu harmonogramu môže Objednávateľ Poskytovateľa požiadať len výlučne v nevyhnutných prípadoch. Objednávateľ zároveň nemá právny nárok, aby Poskytovateľ Objednávateľovi vyhovel, resp. prijal jeho požiadavky na zmenu harmonogramu, resp. na zmenu Termínov v rámci uvedeného harmonogramu, kde prijatie, resp. odmietnutie uvedených požiadaviek Objednávateľa na zmenu harmonogramu je výlučne na rozhodnutí Poskytovateľa.

17. Nedostavenie sa na prvý Termín (v prípade viacnásobných služieb) zo strany Objednávateľa spôsobuje „stratu“ Termínu, t.j. Termín sa považuje za „vyčerpaný“ a nie je možné za neho požadovať náhradný bezodplatný Termín alebo vrátenie príslušnej odplaty alebo jej časti. Objednávateľ je v tomto prípade povinný telefonicky alebo e-mailom kontaktovať Poskytovateľa a dohodnúť s ním nový Termín, ktorý sa bude považovať za prvý Termín, na ktorom Objednávateľ a poskytovateľ dohodnú harmonogram ďalších Termínov (v zmysle bodu 17). Strata platnosti, resp. „vyčerpanie“ jedného Termínu nemá vplyv na platnosť zvyšných Termínov uvedených v harmonograme. Ustanovenia tohto bodu o „vyčerpaní“ Termínu sa primerane použijú aj v prípade, ak Objednávateľ akýmkoľvek spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v bode 29 písm. e. až g., alebo závažnejším spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v bode 29 písm. h.

18. V prípadoch uvedených v bode 18, je Objednávateľ oprávnený Poskytovateľa požiadať o náhradný odplatný Termín (kde Objednávateľ je povinný zároveň uhradiť odplatu uvedenú v bode 23 písm. f., pričom na účely dohodnutia Termínu a stanovenia harmonogramu podľa bodu 17, platia primerane ustanovenia týchto VZP).

19. V prípade jednorazových Služieb, nedostavenie sa na Termín (pri nesplnení podmienok uvedených v bode 21), znamená pre Objednávateľa úplnú stratu nároku na poskytnutie Služby, resp. dochádza k úplnej „strate“ Termínu, kedy sa Termín považuje za „vyčerpaný“ a nie je možné za neho požadovať náhradný Termín alebo vrátenie príslušnej odplaty. Ustanovenia tohto bodu o „vyčerpaní“ Termínu sa primerane použijú aj v prípade, ak Objednávateľ akýmkoľvek spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v bode 29 písm. e. až g., alebo závažnejším spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v bode 29 písm. h.

20. Objednávateľ môže v odôvodnených prípadoch (napr. pracovná neschopnosť, ošetrenie člena rodiny, úmrtie blízkej osoby, atď.), požiadať poskytovateľa o účinnú zmenu Termínu, ale výlučne len v lehote najneskôr 48 hodín pred Termínom poskytnutia Služby. Ustanovenia tohto bodu platia pre všetky druhy Služieb, pričom ustanovenia tohto bodu sa zároveň uplatňujú nad rámec zmien harmonogramu Služieb v zmysle bodu 17.

21. Záväzok Poskytovateľa poskytnúť jednorazovú Službu sa považuje za splnený okamihom poskytnutia Služby v deň, ktorý je zhodný so stanoveným Termínom. Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu sa pri viacnásobnej Službe považuje za splnený okamihom poskytnutia poslednej časti Služby v deň, ktorý sa zhoduje s posledným stanoveným Termínom v rámci harmonogramu Služieb v zmysle bodu 17.

VI. Odplata

22. Odplata za jednotlivé Služby je uvedená pri každej jednotlivej Službe individuálne.

Odplata uvedená na Stránke a v týchto VZP je uvedená vrátane DPH, pričom odplata za jednotlivé Služby je stanovená nasledovne:

 1. odplata za jednorazovú Službu – Stres audit je vo výške 25 Eur za jedno stretnutie (resp. jeden Termín)
 2. odplata za viacnásobnú Službu – Program pre vystresovaných je vo výške 320 Eur za osem stretnutí (resp. osem Termínov)
 3. odplata za jednorazovú Službu – Poradenstvo je vo výške 50 Eur za jedno stretnutie (resp. jeden Termín)
 4. odplata za jednorazovú Službu – Komplexná diagnostika stresu je vo výške 150 Eur za jedno stretnutie (resp. jeden Termín),
 5. odplata za poskytnutie Služieb v rámci Termínu, ktorý je náhradným odplatným Termínom za Termín, ktorý je „vyčerpaný“ v zmysle bodu 18 a 19, je zhodná s odplatou za jednorazovú Službu – Poradenstvo vo výške 50 Eur za jedno stretnutie (resp. jeden Termín)

Výšku odplaty za jednotlivé Služby môže Poskytovateľ v rámci predajnej akcie zverejnenej na Stránke jednorazovo alebo počas určitého obdobia znížiť. Počas tohto obdobia platí výška odplaty za Službu uvedená na Stránke a popisom „akcia“ alebo „zľava“ alebo iný popisom obdobného významu. 

23. Odplata je splatná ihneď po vyplnení Objednávky príslušnej Služby elektronickou formou prostredníctvom Stránky:

 • Po vyplnení všetkých údajov požadovaných formulárom (bod 14), a zakliknutí políčok „Potvrdzujem, že som obdržal potvrdzujúci e-mail s Termínom poskytnutia Služby.“ a „Súhlasím so Všeobecnými spotrebiteľskými zmluvnými podmienkami a Reklamačným poriadkom“, Objednávateľ klikne na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, ktoré Objednávateľovi umožní na základe zadaných údajov v platobnej bráne Stripe a údaje a následne bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov realizuje platbu,
 • Odplata je realizovaná, resp. sa uhrádza v prospech Poskytovateľa prostredníctvom platobnej brány Stripe. Objednávateľ podľa pokynov vyplní údaje o svojej platobnej/kreditnej karte, dátumu platnosti platobnej/kreditnej karty a trojmiestny kód CVC. Po vyplnení týchto údajov Objednávateľ kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím zaplatí odplatu za ním vybranú Službu.

24. Po odoslaní Objednávky obdrží Objednávateľ potvrdzujúci e-mail s faktúrou, informáciami o objednanej Službe, zaplatenej odplate za Službu, Termínom poskytnutia Služby, a VZP. Uvedený e-mail obsahuje tiež poučenie o uplatnení práva Objednávateľa (ako spotrebiteľa) na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby, a tiež vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby.

25. Ak platbu nebude možné zrealizovať, nebude správne uvedený názov objednanej Služby alebo výška odplaty za túto Službu, vyskytnú sa problémy so zadávaním platobných údajov, Objednávateľ je povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa telefonicky alebo e-mailom uvedeným v týchto VZP alebo na Stránke. Poskytovateľ je povinný odpovedať na takýto e-mail do 48 hodín. Ustanovenia tohto bodu platia nad rámec vedenia reklamačného konania.

26. Suma odplaty, ktorá je uvedená pri každej Službe je finálna. Poskytovateľ od Objednávateľa nebude požadovať žiadne ďalšie poplatky alebo doplatky odplaty, ak z týchto VZP alebo z výslovnej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa nevyplýva, resp. nebude vyplývať opak.

VII. Základné práva a povinnosti

27. Objednávateľ je viazaný týmito VZP od momentu kontaktovania Poskytovateľa ohľadom dohodnutia Termínu. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať podmienky Zmluvy o poskytnutí služby, a týchto VZP.

28. Objednávateľ je ďalej najmä povinný:

 1. informovať sa u Poskytovateľa ohľadom dostupnosti voľného Termínu, dohodnúť sa s Poskytovateľom na Termíne, uviesť Poskytovateľovi e-mailovú adresu, na ktorú má zaslať potvrdzujúci e-mail s dohodnutým Termínom,
 2. postupovať pri zadávaní Objednávky podľa pokynov Poskytovateľa, riadne a pravdivo uviesť všetky údaje vyžadované vo formulári,
 3. po vyzvaní na úhradu odplaty za Službu elektronickým systémom Poskytovateľa vyplniť podľa pokynov platobné údaje a uhradiť odplatu za Službu,
 4. prevziať potvrdzujúci e-mail od Poskytovateľa s informáciou o zaplatení odplaty za Službu  a ďalšími informáciami ohľadom poskytnutia Služby,
 5. pred poskytnutím Služby riadiť sa pokynmi Poskytovateľa uvedenými v popise Služby dostupnými na Stránke, a pokynmi Poskytovateľa uloženými telefonicky, najmä aby pred poskytnutím a počas poskytovania Služby Objednávateľ:
  1. nepožil alkoholické nápoje, a nebol v stave podnapitosti,
  2. nefajčil a nepožíval kofeínové nápoje minimálne 3 hodiny pred poskytnutím Služby – Stres audit a Komplexná diagnostika stresu, 
  3. oboznámil Poskytovateľa s užívanými liekmi a inými pravidelne užívanými látkami,
  4. sa v prípade potreby zdržal akejkoľvek výraznej fyzickej aktivity minimálne 3 hodiny pred poskytnutím Služby – Stres audit a Komplexná diagnostika stresu. 
 6. zdržať sa akéhokoľvek konania v rozpore s dobrými mravmi (napr. vulgárne správanie, atď.),
 7. poskytovať potrebnú súčinnosť Poskytovateľovi pri poskytovaní Služby, a odpovedať dôkladne a pravdivo na všetky otázky položené Poskytovateľom za účelom dôkladného poskytnutia Služby.

29. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi Službu v zmysle a za podmienok uvedených v Zmluve o poskytovaní služby a týchto VZP. Objednávateľ je povinný dostaviť na Miesto v stanovenom Termíne a zúčastniť sa poskytovania Služby.

30. Objednávateľa a Poskytovateľ spoločne komunikujú prostriedkami diaľkovej komunikácie, a to prostredníctvom e-mailu (resp. prostredníctvom elektronickej pošty) alebo telefonicky. 

Na uvedené účely:

 • sa za kontaktné údaje Poskytovateľa (telefónne číslo, e-mail) považujú údaje uvedené v článku IV. týchto VZP, a na Stránke,
 • sa za kontaktné údaje Objednávateľa (telefónne číslo, e-mail) považujú údaje, ktoré Objednávateľ oznámil Poskytovateľovi, resp. ich použil pri postupe podľa bodu 12; a po uzavretí Zmluvy o poskytnutí služby, sa za uvedené kontaktné údaje považujú údaje, ktoré Objednávateľ uviedol do príslušného formulára v rámci postupu podľa bodu 14.

31. Akékoľvek náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatváraním a realizovaným predmetu Zmluvy o poskytnutí služby (ako napr. náklady za pripojenie na internet, náklady za využitie telefonických služieb, atď.), si hradí Objednávateľ sám.

VIII. Zodpovednosť za vady

32. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Objednávateľovi bude poskytnutá a bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby.

33. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Objednávateľovi.

IX. Uplatnenie zodpovednosti za vady – Reklamačný poriadok

34. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:

 • na kvalitu poskytovanej Služby,
 • na správnosť odplaty vyúčtovanej za poskytnutú Službu, chybnú fakturáciu, alebo iné vady odplaty a platobných podmienok (ak Objednávateľ zároveň nevyužije postup podľa bodu 26).

35. Vzhľadom na charakter poskytovaných Služby (keďže ide o služby, v rámci ktorých je možné ich vadné poskytnutie, resp. vadné plnenie zistiť prakticky okamžite), je Objednávateľ povinný uplatniť reklamáciu:

 • pri Službách podľa bodu 35 písm. a. najneskôr do 30 dní od Termínu poskytnutia Služby, a v prípade viacnásobnej Služby do 30 dní odo dňa posledného Termínu poskytnutia Služby (inak právo na reklamáciu, resp. právo uplatňovať zodpovednosť za vady poskytnutej Služby zaniká),
 • pri Službách podľa bodu 35 písm. b. najneskôr do 30 dní odo dňa úhrady príslušnej odplaty, resp. do 30 dní odo dňa doručenia vadnej (t.j. nesprávnej a/alebo neúplnej) faktúry (inak právo na reklamáciu, resp. právo uplatňovať zodpovednosť vady za poskytnutej Služby zaniká),

36. Reklamáciu podľa tohto článku je možné uplatniť:

 • formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu: info@istres.sk

37. V reklamácii pri Službách podľa bodu 35 písm. a., uvedie Objednávateľ názov Služby, číslo Objednávky, Termín, svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) a tiež skutočnosti, resp. dôvody, na základe ktorých reklamuje kvalitu poskytnutej Služby. V týchto dôvodoch Objednávateľ jednoznačne uvedie, v čom spočíva nekvalitné poskytnutie Služby, resp. čo spôsobilo zhoršenie kvality alebo v akom rozsahu došlo k poskytnutiu Služby horšej kvality oproti porovnateľnej Službe toho istého charakteru. Objednávateľ zároveň v reklamácii určí, akým spôsobom žiada reklamáciu vybaviť (buď vrátenie uhradenej odplaty alebo jej časti za vadne poskytnutú Službu, prípadne poskytnutie náhradnej Služby).

38. V reklamácii pri Službách podľa bodu 35 písm. b., uvedie Objednávateľ názov Služby, číslo Objednávky, Termín, svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), k uvedeným informáciám priloží fotokópiu vystavenej faktúry a doklad o zaplatení faktúry (ak reálne došlo k úhrade), a tiež uvedie skutočnosti, resp. dôvody, na základe ktorých reklamuje správnosť vyúčtovanej odmeny, fakturáciu, alebo platobné podmienky. V týchto dôvodoch Objednávateľ jednoznačne uvedie, v čom spočíva nesprávnosť vyúčtovanej odmeny, vadná fakturácia, alebo reklamácia platobných podmienok. Objednávateľ zároveň v reklamácii určí, akým spôsobom žiada reklamáciu vybaviť (buď vrátenie príslušného peňažného rozdielu medzi sumou realizovanej platby a sumou skutočnej, resp. nárokovateľnej odmeny, alebo vystavenie opravenej faktúry).

39. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Poskytovateľ Objednávateľovi nedoručuje, keďže Objednávateľ je schopný preukázať uplatnenie reklamácie e-mailovou správou, ktorá obsahuje dôvody reklamácie, a bola zaslaná na e-mailovú adresu: info@istres.sk. Táto e-mailová správa sa považuje za potvrdenie o uplatnení reklamácie a Objednávateľ je povinný ju starostlivo uchovávať.

40. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, a v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však v každom prípade nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

41. Ak Poskytovateľ reklamáciu nevybaví ani v 30- dňovej lehote podľa predchádzajúceho bodu, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby alebo má právo na náhradnú Službu v primeranom rozsahu a kvalite. V prípade, ak sa vadné plnenie vzťahuje na Služby poskytované len v rámci určitého Termínu, resp. Termínov, príslušná náhradná Služba sa Objednávateľovi poskytuje výlučne len v rámci daného Termínu, resp. Termínov.

42. V prípade, ak posúdením uplatnenej reklamácie dospeje Poskytovateľ k záveru, že reklamácia je neoprávnená, resp., že Služba bola poskytnutá bez vád, reklamáciu zamietne a Objednávateľovi zašle (na e-mailovú adresu, z ktorej bola uplatnená reklamácia) potvrdenie o vybavení reklamácie jej zamietnutím. Poskytovateľ reklamáciu zamietne aj v prípade, ak Objednávateľ nepostupoval v zmysle bodov 38 a 39, a to najmä v prípade, ak Objednávateľ Poskytovateľa riadne neoboznámil z dôvodmi reklamácie.

43. V prípade, ak Poskytovateľ vyhovie reklamácii podľa bodu 35 písm. a., upovedomí Objednávateľa e-mailom (na e-mailovú adresu, z ktorej bola uplatnená reklamácia) o vybavení reklamácie buď poskytnutím náhradnej Služby (toho istého druhu) alebo vrátením uhradenej odmeny alebo jej časti. Spôsob vybavenia reklamácie sa posudzuje s ohľadom na požiadavku Objednávateľa uvedenú v samotnej reklamácii. Ak reklamácia neobsahuje požiadavku Objednávateľa na spôsob vybavenia reklamácie (resp. neobsahuje informáciu, či Objednávateľ žiada vrátenie uhradenej odplaty alebo jej časti za vadne poskytnutú Službu, alebo poskytnutie náhradnej Služby), Poskytovateľ Objednávateľovi vráti časť odmeny vo výške 30% zo sumy uhradenej odmeny. V prípade, ak sa vadné plnenie vzťahuje na Služby poskytované len v rámci určitého Termínu, resp. Termínov, príslušná náhradná Služba sa Objednávateľovi poskytuje a príslušná odmena alebo jej časť sa Objednávateľovi uhrádza výlučne len v rámci daného Termínu, resp. Termínov. Poskytovateľ je zároveň oprávnený reklamácii vyhovieť aj len sčasti, ak je príslušná reklamácia oprávnená len sčasti, resp., že Služba bola poskytnutá len čiastočne bez vád, kde vo zvyšnej časti reklamáciu zamietne v zmysle bodu 43 (ustanovenia tohto článku sa použitú na uvedený prípad primerane).

44. V prípade, ak Poskytovateľ vyhovie reklamácii podľa bodu 35 písm. b., upovedomí Objednávateľa e-mailom (na e-mailovú adresu, z ktorej bola uplatnená reklamácia) o vybavení reklamácie vrátením príslušného peňažného rozdielu medzi sumou realizovanej platby a sumou skutočnej, resp. nárokovateľnej odmeny. V prípade, ak reklamácia spočíva v doručení vadnej (t.j. nesprávnej a/alebo neúplnej) faktúry, Poskytovateľ doručí Objednávateľovi následne faktúru bez vád a nedostatkov. Poskytovateľ je zároveň oprávnený reklamácii vyhovieť aj len sčasti, ak je príslušná reklamácia oprávnená len sčasti, resp., že Služba bola poskytnutá len čiastočne bez vád, kde vo zvyšnej časti reklamáciu zamietne v zmysle bodu 43 (ustanovenia tohto článku sa použitú na uvedený prípad primerane).

45. V prípade, ak Poskytovateľ reklamácii vyhovie, Objednávateľovi poskytne príslušné plnenia v rámci spôsobu vybavenia reklamácie (bod 44 a 45) (vrátenie odplaty alebo jej časti, poskytnutie náhradného Termínu, zaslanie faktúry bez vád a nedostatkov), a to v lehotách podľa bodu 41 (t.j. najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie).

Zároveň platí, že v rámci lehoty pre vybavenie reklamácie:

 • Poskytovateľ odplatu alebo jej časť, ako aj peňažný rozdiel medzi sumou realizovanej platby a sumou skutočnej, resp. nárokovateľnej odmeny, Objednávateľovi vráti na bankový účet, ktorý mu Objednávateľ na uvedené účely uviedol (a to buď v texte samotnej reklamácie alebo neskôr), kde v prípade neuvedenia bankového účtu zo strany Objednávateľa, Poskytovateľ nie je povinný uskutočniť plnenie v prospech Objednávateľa,
 • Poskytovateľ Objednávateľovi oznámi náhradný Termín, resp. Termíny, pričom v prípade nedostavenia sa na uvedený náhradný Termín, resp. Termíny zo strany Objednávateľa platia primerane ustanovenia bodu 18,
 • Poskytovateľ na e-mailovú adresu zašle Objednávateľovi faktúru bez vád a nedostatkov.

46. Poskytovateľ zároveň vydá písomné potvrdenie o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom v uvedenej lehote ho doručí aj Objednávateľovi. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

47. Ustanovenia o reklamácii zakúpených tovarov v zmysle § 18 ods. 6 a ods. 7 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, sa s prihliadnutím na charakter poskytovaných Služieb, na reklamačné konanie nebudú uplatňovať.

48. Na účely vedenia reklamačného konania, a vybavenia reklamácie, Poskytovateľ s Objednávateľom komunikuje prostredníctvom e- mailu (t.j. formou elektronickej pošty) alebo v inej písomnej forme (ak to v osobitných prípadoch vyžadujú, resp. budú vyžadovať všeobecne záväzné právne predpisy), kde uvedená forma sa uplatní aj na všetky potvrdenia, listiny a doklady zasielané Objednávateľovi počas reklamačného konania.

49. Pokiaľ Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť sa obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

X. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby

50. Objednávateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí služby v zmysle tohto bodu, bude Objednávateľovi príslušná uhradená odmena vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Poskytovateľovi riadne doručené oznámenie o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí služby.

51. Objednávateľ, ktorý si zvolil jednorazovú Službu, môže Poskytovateľa výslovne požiadať o Termín pred uplynutím 14- dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby. Poskytovateľ poučí Objednávateľa, že poskytnutím Služby pred uplynutím uvedenej 14- dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby v danom prípade, stráca Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby. Zotrvanie Objednávateľa na potvrdenom Termíne alebo neohlásenie zmeny Termínu Poskytovateľa za podmienok uvedených v týchto VZP, sa považuje za udelenie výslovného súhlasu so začatím poskytovania Služby bez možnosti odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí služby podľa tohto bodu.

52. Objednávateľ alebo Poskytovateľ porušia niektoré zo svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí služby, alebo z týchto VZP, poškodená, resp. ukrátená strana je oprávnená vyzvať druhú stranu, aby sa zdržala porušovania svojich povinností, alebo zjednala nápravu. Ak strana, ktorá porušila svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí služby alebo týchto VZP, ani v dodatočnej lehote 3 pracovných dní po obdržaní výzvy neupustí od porušovania povinností, alebo nezjedná nápravu, poškodená, resp. ukrátená strana má právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby v celom rozsahu.

53. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby musí mať písomnú formu a doručuje sa druhej strane prostredníctvom e- mailu (t.j. formou elektronickej pošty) alebo v inej písomnej forme.

54. Ak od Zmluvy o poskytnutí služby odstupuje Objednávateľ (buď z dôvodov podľa bodu 51 alebo z iných dôvodov), je oprávnený na uvedené účely vyplniť formulár na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby, ktorý bol Objednávateľovi doručený v rámci e-mailovej správy podľa bodu 25.

XI. Ochrana obchodného tajomstva

55. Poskytovateľ je vlastníkom všetkých práv, ktoré ho oprávňujú k poskytovaniu Služby, najmä je vlastníkom obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka, ktoré je obsiahnuté v poskytovanej Službe, pričom Poskytovateľ uvedené obchodné tajomstvo zodpovedajúcim spôsobom aj utajuje. Akékoľvek nakladanie a použitie uvedeného obchodného tajomstva (bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa) znamená porušenie právnych predpisov a nárok na náhradu škody a ušlého zisku zo strany Poskytovateľa.

56. Počas poskytovania Služby nie je Objednávateľovi dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu zaznamenávania poskytovanej Služby alebo priebehu poskytovanej Služby. V prípade porušenia uvedených povinností, má Poskytovateľ od porušovateľa nárok na náhradu škody a ušlého zisku, ako aj nárok na poskytnutie primeraného zadosťučinenia (v peniazoch alebo v inej forme).

XII. Ochrana osobných údajov

57. Pri poskytovaní Služieb a prevádzkovaní Stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Objednávateľov a iných návštevníkov Stránky, ktorí sú v postavení dotknutých osôb.

58. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov, prípadne inými predpismi o ochrane osobných údajov.

59. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, o právach Dotknutých osôb o spôsobe uplatnenia práv dotknutých osôb, ako aj kompletná informačná povinnosť v zmysle čl. 13 a čl. 14 nariadenia uvedeného v predchádzajúcom bode, sú uvedené v samostatnom dokumente s označením – Zásady ochrany osobných údajov (www.istres.sk/zasady-ochrany-sukromia).

XIII. Vyhlásenie o oprávnení na podnikanie

60. Prijatím týchto VZP Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že neposkytuje žiadne/akékoľvek služby zdravotnej starostlivosti ani služby psychiatrickej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a súčasne nevykonáva akúkoľvek psychologickú činnosť, a zároveň nie je zapísaný ani v Slovenskej komore psychológov v zmysle zákona č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov.

61. Poskytovateľ poskytuje výlučne Služby na základe voľnej živnosti v oblasti poradenstva a vzdelávania v otázkach: čo je stres a ako bojovať proti stresu, stres auditu pre jednotlivcov, ako aj organizácie, analýzy stresu, poradenstve v prevencii vzniku stresu, v otázkach vyhorenia a prevencii vyhorenia, ako aj relaxačné tréningy, ktoré nie sú službami zdravotnej starostlivosti, psychiatrickej starostlivosti a psychologickej činnosti, a ani nespĺňajú atribúty týchto služieb.

XIV. Záverečné ustanovenia

62. VZP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

63. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí služby a VZP, vrátane nárokov na náhrady škôd a vydania bezdôvodného obohatenia, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

64. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VZP. Zmena alebo doplnenie týchto VZP sa uskutoční vydaním nových, resp. doplnených alebo zmenených VZP, účinnosťou ktorých zaniká účinnosť doterajšieho znenia VZP.

65. Zmenu VZP je Poskytovateľ povinný uverejniť na svojej Stránke, a to najmenej 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nových, resp. doplnených alebo zmenených VZP.

66. V prípade, ak niektoré ustanovenie VZP, alebo ich časť sa v budúcnosti sa stane neplatným alebo neúčinným, zostávajúce ustanovenia VZP sú uvedeným nedotknuté a zostávajú v platnosti.

67. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 1.3.2020.

Každý Objednávateľ má ako spotrebiteľ právo na podávanie podnetov a sťažností orgánu dozoru, ktorým je:
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

V Trnave, dňa 1.3.2020

Inšitút stresu, s.r.o.

Mgr. Karol Kováč , PhD.
konateľ