Prieskumy a analýzy

Vyčerpanosť, vyhorenie a frustrácia sa u zamestnancov podpisujú na produktivite, atmosfére na pracovisku a na miere ich absencií. Ktorýkoľvek zo spomínaných dôsledkov sa priamo alebo nepriamo negatívne podieľa na celkovej efektivite a rastúcich nákladoch zamestnávateľa na zamestnancov. V USA ročne náklady zamestnávateľov na stratu v dôsledku poklesu produktivity zamestnancov predstavujú 300 mld. USD, v Európskej únii sa odhadujú ročné náklady na 40 mld. EUR.


V akých prípadoch je prieskum stres faktorov vhodným riešením?

  • Ak zaznamenávate častú fluktuáciu zamestnancov kvôli stresu
  • Ak máte množstvo vystresovaných zamestnancov, u ktorých sa vám nedarí identifikovať príčiny stresu
  • Pri častej práceneschopnosti zamestnancov bez zjavnej príčiny
  • V prípade identifikácie nespokojnosti zamestnancov v tíme či oddelení, časté žiadosti o preloženie z dôvodu psychického preťaženia
  • Pri nastavovaní komplexných preventívnych programov pre zamestnancov

Výstupom je podrobná analýza pôsobiacich stres faktorov v rozsahu desiatok strán spracovaná podľa vopred dohodnutých kritérií. Výsledky sú doplnené o naše návrhy riešení vedúcich k želanému stavu. Trvanie projektu od počiatočného stavu – dizajnu po dodanie výstupu závisí od komplexnosti skúmaných oblasti a množstva diagnostikovaných zamestnancov spravidla od 2 do 6 mesiacov.

Dokážeme sledovať viac ako 200 faktorov zameraných na:

  • Work-life balance
  • Oblasti stresu v zamestnaní
  • Zdroje a stratégie zvládania stresu zamestnancov
  • Vyhorenie

Testová diagnostika je najrýchlejším a najkomplexnejším riešením pre organizácie s veľkým počtom zamestnancov.

Ako prebieha spolupráca?

Pre firmy a organizácie ponúkame systematickú analýzu pôsobiacich stres faktorov v jednotlivých tímoch, oddeleniach alebo naprieč celým prostredím. V priebehu úvodných stretnutí s vašou spoločnosťou identifikujeme problematické oblasti.

Na základe požiadaviek a našich skúseností vytvoríme diagnostickú batériu zameranú na konkrétnu oblasť, ktorú je potrebné riešiť a ktorá vás zaujíma. Po vzájomnej zhode na dizajne merného nástroja, prebieha skupinové testovanie doplnené o rozhovory s účastníkmi testovaných skupín. Všetky dáta sú následne podrobené hĺbkovej analýze.

Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vášho podnetu, otázky, dopytu. Viac informácií tu.

Referencie