Copyright

Táto internetová stránka (ďalej aj ako len „Stránka“) je webová stránka vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Inštitút stresu, s.r.o. Všetky materiály grafického alebo písomného charakteru vrátane autorských obrázkov, popisov služieb, ilustrácií, dizajnu, ikon, fotografií, textu, obchodných značiek, a iných materiálov, ktoré sú vyobrazené a voľne dostupné na Stránke, sú súčasťou tejto Stránky (spoločne ďalej aj ako len „Obsah“) a sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Inštitút stresu, s.r.o.. Obsah je chránený zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a nadväzujúcimi právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu duševného vlastníctva, ako aj zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Obsah Stránky je možné kopírovať, rozmnožovať alebo šíriť ďalej len na súkromné a nekomerčné účely a výlučne len so súhlasom spoločnosti Inštitút stresu, s.r.o.. Neoprávneným kopírovaním, rozmnožovaním, šírením alebo iným neoprávneným použitím Obsahu Stránky sa môžete dopustiť trestného činu Porušovania autorského práva v zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.